Information on the declaration of consent

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Treść

Informacje ogólne, dobrowolność, wycofanie zgody
Zakres danych, które są przedmiotem zbierania w tym miejscu
III.        Wykorzystanie Państwa danych (cele przetwarzania danych),cele pierwotne i wtórne, inne cele

Przetwarzanie danych do celów związanych z wyrażeniem zgody
Przetwarzanie danych bez Państwa zgody, cele niezwiązane z udzieloną zgodą
Rodzaje przetwarzania danych
VII.      Szczególnie w zależności od rodzaju przetwarzania: przechowywanie (jako dalsze przechowywanie)

VIII.     Wycofanie zgody i inne prawa, które przysługują Państwu w związku z Państwa danymi

Administrator (osoba odpowiedzialna),Inspektor Ochrony Danych
Podstawa prawna

Informacje ogólne, dobrowolność, wycofanie
Celem niniejszej "Informacji o oświadczeniu o wyrażeniu zgody" jest umożliwienie Państwu podjęcia świadomej decyzji o wyrażeniu zgody. Oznacza to, co następuje: jeżeli udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, powinni Państwo wiedzieć, co to oznacza konkretnie dla Państwa. Obejmuje to nie tylko wiedzę na temat danych, które gromadzimy w tym kontekście, ale także celów, dla których to robimy, oraz czynności przetwarzania danych, które następnie wykonujemy, aby osiągnąć te cele. Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, przynajmniej krótko, że dane mogą być przetwarzane również w celach innych niż te, na których opierała się pierwotna sytuacja, w której udzielono zgody, oraz że w szczególnych sytuacjach (np. gdy istnieje interes publiczny) dane muszą zostać ujawnione, niezależnie od tego, czy zgoda została udzielona, czy nie. Ponadto powinni Państwo wiedzieć, w jaki sposób zajmujemy się w szczególności tematem okresów przechowywania danych oraz, oprócz możliwości wycofania zgody, zapoznać się z tymi prawami, które dodatkowo Państwu przysługują i które mogą mieć wpływ na (dalsze) przetwarzanie danych, nawet jeśli udostępnili je Państwo "wtedy" w drodze zgody.

Gdy w dalszej części mowa jest o "danych", odnosi się to do danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("GDPR") - rozporządzenie (UE) 2016/679, które weszło w życie 25 maja 2018 r.

My, Ticketbande B.V., możemy świadczyć usługi, w szczególności te o charakterze umownym, czy to w ramach działalności online, czy na miejscu, tylko wtedy, gdy minimalna ilość niezbędnych danych zostanie przekazana przez stronę, na rzecz której świadczona jest usługa. Gromadzenie danych lub współpraca z Państwem w tym zakresie, w szczególności udostępnienie danych o Państwu, jest jednak zawsze procesem dobrowolnym. Jeśli jednak pewne dane nie zostaną udostępnione, może to prowadzić do ograniczenia naszych usług. Na przykład nie jest możliwa dostawa towarów, jeśli nie zostanie podany adres (dostawy). Raz udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie VIII poniżej).

 

Zakres danych, które są tutaj gromadzone
W ramach bieżącej sytuacji kontaktowej między Państwem a nami oraz w celu spełnienia wynikających z tego wymagań / obowiązków, zbieramy następujące dane o Państwu / Państwo przekazują nam następujące dane:

Nazwisko, imię

Firma

Data urodzenia

Adres pocztowy

Adres e-mail

(Jeśli dotyczy) dane bankowe (jeśli płatność bezgotówkowa za usługi płatne jest oferowana i wybrana przez Ciebie)

Opcjonalnie: numer telefonu i / lub numer faksu. (w nagłych przypadkach)

Opcjonalnie: [...]III.        Wykorzystanie Państwa danych (cele przetwarzania danych),cele główne i drugorzędne, inne cele

Wykorzystanie danych przez nas następuje w pierwotnych celach biznesowych w zakresie, w jakim jest to konieczne do spełnienia żądania, które chcieliby Państwo złożyć/przekazać naszej firmie lub przez nas Państwu, oraz w celach wtórnych.

Podstawowe cele
Podstawowymi celami biznesowymi jest zabezpieczenie:

- uporządkowanego odbioru, takiego jak udzielanie zamówień (niezależnie od rodzaju transakcji prawnej),w tym ich realizacja, w ramach której jesteśmy zasadniczo zaangażowani (bez ograniczeń) w następujący rodzaj działalności: usługa wyszukiwania biletów i podobnych uprawnień do dostępu do koncertów, wydarzeń itp. na rzecz stron zainteresowanych odpowiednim uczestnictwem, a także oferowanie przestrzeni internetowej dla ogłoszeń dotyczących takich wydarzeń (w ten sposób łącząc chętnego sprzedającego i chętnego kupującego),plus transakcje umowne, ramy itp. idące w parze z taką działalnością (umowy najmu przestrzeni internetowej, umowy o świadczenie usług wyszukiwania biletów itp;)

- możliwość sporządzania kosztorysów, ofert itp;

- zdolność do formułowania i realizacji umów wraz z ich realizacją w zakresie płatności i wysyłki;

- przestrzeganie ustawowych zobowiązań gwarancyjnych oraz wszelkich obowiązujących gwarancji umownych, a także samodzielne dochodzenie tych zobowiązań wobec osób trzecich (np. dostawców);

- (ewentualnie również sądowe) śledzenie i egzekwowanie / egzekwowanie roszczeń wobec klientów, jak również obrona roszczeń wysuwanych wobec nas; oraz

- zagwarantowania wysokiego poziomu obsługi klienta, który w razie potrzeby może być odbierany przez klientów i może ich wspierać na różne sposoby, a jednocześnie spełniać ich wysokie oczekiwania w stosunku do naszych towarów i świadczenia usług.

Dla takich podstawowych celów może być również konieczne przekazanie Państwa danych osobom trzecim w ograniczonym zakresie, a mianowicie:

- wypełnienie zobowiązań biznesowych, przy czym takie przekazywanie danych jest ograniczone do przedsiębiorstw z nami powiązanych (spółka dominująca, spółki zależne i stowarzyszone, tj. przedsiębiorstwa, które albo kontrolujemy, albo które kontrolują nas lub są pod wspólną kontrolą osoby trzeciej i nas) lub innych przedsiębiorstw, jeśli jesteśmy z nimi związani umową w celu realizacji celów operacyjnych wobec Państwa (np. podwykonawcy, spedytorzy, nadawcy) lub podmioty, z którymi mogą być Państwo związani umową (lub w inny sposób) w związku z naszą realizacją jakiejkolwiek umowy (np. Państwa partnerzy kooperacyjni, których obsługujemy bezpośrednio na Państwa zlecenie);

- koordynacji z naszymi (zewnętrznymi) doradcami w sprawach podatkowych, gospodarczych i prawnych, przy czym z reguły chodzi o osoby, które ze względu na swój status zawodowy podlegają już ustawowym wymogom zachowania poufności;

- realizacja transakcji płatniczych, niezależnie od tego, czy jesteśmy stroną płacącą, czy też stroną, która ma dokonać płatności;

- umożliwienie oceny (w szczególności) ryzyka finansowego planowanej lub już uzgodnionej, ale jeszcze nie w pełni zrealizowanej transakcji prawnej w odniesieniu do różnych cech (przyszłego) partnera umowy, takich jak jego zdolność kredytowa, płynność finansowa, historia płatności itp.

Cele drugorzędne
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celu optymalizacji naszej oferty ("cele drugorzędne"),będziemy wykorzystywać te dane dodatkowo i w szczególności do:

- określenia stopnia zadowolenia naszych klientów z naszych produktów / usług (w tym strony internetowej);

- ulepszania naszych produktów i usług (w tym strony internetowej);

- umożliwienia opracowywania ofert dostosowanych do potrzeb klientów;

- wsparcie / (i jeśli to konieczne) dobrej woli dla naszych produktów / usług ponad i poza okresami gwarancji;

W ograniczonym zakresie może być również konieczne przekazywanie Państwa danych osobom trzecim w takich drugorzędnych celach, w szczególności jeśli zleciliśmy zewnętrznym usługodawcom analizę satysfakcji lub w związku z innowacjami produktów lub zleciliśmy takim usługodawcom usługi wsparcia / goodwill.

 

Przetwarzanie danych do celów pokrewnych; pliki cookie
Jeżeli chcemy przetwarzać Państwa dane do celów innych niż te, dla których zostały one zebrane, i jeżeli nie posiadamy Państwa (odrębnej) zgody, zrobimy to tylko wtedy, gdy aktualny cel jest nadal zgodny z celem pierwotnym. Przy określaniu zgodności wszechstronnie rozważamy interesy, biorąc pod uwagę między innymi: kontekst gromadzenia danych w danym czasie, stopień powiązania między celami gromadzenia danych w danym czasie a obecnym przetwarzaniem, rodzaj (wrażliwość) danych i konsekwencje dalszego przetwarzania takich danych dla Państwa, jak również istnienie gwarancji towarzyszących przetwarzaniu (np. szyfrowanie).Przy każdym dostępie do zawartości naszej strony internetowej zapisywane są tymczasowo dane, które mogą umożliwić identyfikację. Przy każdym wywołaniu strony pod adresem www.ticketbande.de zapisywane są następujące dane: data i godzina wywołania, nazwa serwisu internetowego, do którego uzyskano dostęp, wywołany zasób oraz czynność/zapytanie, z której skorzystał klient, ilość przesłanych danych, informacja o powodzeniu wywołania, adres IP komputera, z którego uzyskano dostęp. Zapisane dane są gromadzone w celu statystycznej oceny korzystania z witryny i podsumowywane anonimowo. Ponadto są one wykorzystywane do obrony przed atakami na stronę internetową lub do ich analizy. W razie potrzeby pliki cookie mogą być również wykorzystywane w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, w takim przypadku będziemy informować o tym bezpośrednio na stronie internetowej i prosić o zgodę, którą mogą Państwo (oczywiście) swobodnie wyrazić. Mogą Państwo również ustawić swoją przeglądarkę (więcej szczegółów znajdą Państwo w menu "Pomoc") tak, aby blokowała wszystkie pliki cookie (a więc automatycznie również te z naszej strony internetowej) lub alternatywnie, aby informowała Państwa przed zapisaniem takiego pliku cookie. W takim przypadku jednak korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe lub możliwe tylko ze znacznym opóźnieniem, a ustawienia domyślne specyficzne dla użytkownika w celu wygodniejszego korzystania (np. prawidłowe ustawienie języka) mogą nie być dostępne. Po ustawieniu plików cookie można je w każdej chwili samodzielnie usunąć za pomocą przeglądarki.

Narzędzia śledzące i analizujące również korzystają z plików cookie. My również korzystamy z takich plików cookie. W szczególności korzystamy z narzędzi śledzących i analizujących ff:


Google Analytics

Usługa analizy stron internetowych firmy Google Inc. (https://www.google.de/ intl/en/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane pliki cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP) i czas żądania serwera są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane te są oceniane w celu określenia sposobu korzystania z witryny. Ocena ta jest wydawana w formie raportów dotyczących aktywności, które następnie stanowią podstawę do badań rynkowych. Dane te są następnie przekazywane osobom trzecim, o ile jest to dopuszczalne lub konieczne. Państwa adres IP pozostaje jednak anonimowy i nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może ponadto zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Wreszcie, można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Zostanie wówczas ustawiony plik cookie opt-out, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie ustawić plik cookie opt-out. Więcej informacji na temat prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=en).Śledzenie konwersji Google Adwords

Korzystamy również z Google Conversion Tracking, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu jej optymalizacji dla Państwa. Google Adwords umieszcza plik cookie na Państwa komputerze, jeśli weszli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Po 30 dniach te pliki cookie tracą ważność i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeżeli użytkownik odwiedzi określone strony w witrynie klienta Adwords, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie na stronach internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji identyfikujących użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz również odrzucić wymagane do tego ustawienie pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie. Użytkownik może również dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com". Politykę prywatności Google w zakresie śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Media społecznościowe

Korzystamy również z sieci społecznościowych, aby promować wiedzę o naszej kancelarii. W tym celu realizujemy cele komercyjne. Odpowiedzialność za działanie zgodne z zasadami ochrony danych spoczywa na podmiotach świadczących odpowiednie usługi. W celu ochrony Państwa danych zintegrowaliśmy te usługi z naszą stroną internetową za pomocą tzw. procedury "dwóch kliknięć".

Facebook

Korzystamy z wtyczki Facebooka na naszej stronie internetowej, aby spersonalizować jej użytkowanie. Używamy odpowiedniego przycisku jako usługi oferowanej przez Facebook. Kiedy odwiedzają Państwo stronę na naszej stronie internetowej, która jest wyposażona w taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka.

Zawartość tej wtyczki jest przekazywana bezpośrednio przez Facebook do używanej przez Państwa przeglądarki i integrowana na stronie internetowej. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej oferty internetowej. Proces ten ma miejsce również wtedy, gdy nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub posiadają je Państwo, ale nie są zalogowani. Informacje te, łącznie z Państwa adresem IP, są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Facebooka w USA i tam zapisywane. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Państwa konta. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" lub "Udostępnij", informacje te są również przekazywane na serwery Facebooka. Tam będą one przechowywane. Facebook publikuje te informacje i są one wyświetlane znajomym na Facebooku. Facebook wykorzystuje te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron na Facebooku w oparciu o zapotrzebowanie. W tym celu Facebook tworzy profile zainteresowań i relacji, na przykład w celu oceny korzystania z witryny w odniesieniu do wyświetlanych reklam i sugerowania tych informacji jako reklamy dla innych użytkowników, których profile są podobne. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkowywał informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony do Państwa konta na Facebooku, mają Państwo możliwość wylogowania się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących polityki ochrony danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Przetwarzanie danych bez Państwa zgody; cele nie wymagające zgody
Istnieją również cele przetwarzania danych, które mogą, a nawet muszą być realizowane, nawet jeśli nie wyrazili Państwo na to zgody. Mogą to być obowiązujące nas zobowiązania prawne, w ramach których w drodze wyjątku możemy być również zobowiązani do wykorzystania Państwa danych do celów, które są nam narzucone przez osoby trzecie, a mianowicie przez suwerenne uprawnienia w specyfikacji zobowiązań publicznoprawnych (ustawowych). Jeżeli przemawia za tym interes publiczny, może to obejmować np. przekazanie Państwa danych organowi państwowemu na jego żądanie.Rodzaje przetwarzania danych
Oprócz wyżej wymienionych rodzajów przetwarzania (pobieranie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie osobom trzecim),w związku z pobieraniem danych będziemy przechowywać uzyskane w ten sposób dane, tzn. w zorganizowany, uporządkowany sposób w naszej bazie danych i przechowywać je tam w formie możliwej do wyszukania. Dane te mogą być następnie pobierane i odczytywane z (cyfrowego) miejsca przechowywania, na przykład w celu zarządzania procesem biznesowym, w kontekście którego zebraliśmy dane. Dane mogą również zostać skorygowane / zmienione, na przykład w odpowiedzi na wniosek o korektę od Państwa. Użytkownik może również podjąć odpowiednią inicjatywę w celu ograniczenia lub usunięcia swoich danych, przy czym takie ograniczenie itp. może - bez wniosku - zostać wywołane przez sam fakt, że upłynął odpowiedni okres przechowywania danych. Podczas gdy przetwarzanie danych jest z reguły zautomatyzowane, nadal może mieć miejsce ręczne przetwarzanie danych, przy czym w takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Państwu takiego samego zakresu ochrony. Ten ostatni rodzaj przetwarzania jest stopniowo wycofywany.

 

Procesor umowny

Firma korzysta z usług podmiotów przetwarzających na zlecenie. Umowy gwarancyjne zobowiązują zleceniobiorców do przestrzegania w szczególności naszych wytycznych dotyczących ochrony danych, jak również samego GDPR.

VII.      Szczególnie dla typu przetwarzania: Przechowywanie (jako przechowywanie ciągłe)

GDPR nie określa żadnych konkretnych obowiązków przechowywania / terminów usuwania danych, a jedynie stwierdza w dość ogólny sposób, że dane muszą zostać usunięte, jeśli cel ich gromadzenia przestał istnieć, chyba że - mówiąc w uproszczeniu - istnieje ciągły obowiązek przechowywania danych lub jest to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Aby uczynić to dla Państwa bardziej przejrzystym, zdecydowaliśmy się (z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których możemy podlegać wcześniejszemu obowiązkowi usunięcia danych) na pracę w określonych terminach, które ustalamy w momencie naszego ostatniego kontaktu z Państwem. Przez ostatni kontakt rozumiemy taki kontakt z Państwem, po którym "nie słyszeliśmy" już nic więcej od Państwa, przy czym nie ma znaczenia akustyczny charakter kontaktu. Raczej każdy rodzaj kontaktu między Państwem a nami, który jest dla nas dostrzegalny (np. poprzez e-mail, list lub krótką wiadomość) jest wystarczający, aby stanowić nowy ostatni kontakt zastępujący poprzedni ostatni kontakt. Nasze okresy przechowywania danych są zatem następujące:

(1) jeżeli między Państwem a nami nie doszło do nawiązania stosunku umownego, ani nie należy się go już spodziewać; nie zaistniała sytuacja, z której mogłaby wyniknąć odpowiedzialność (choćby tylko przedumowna); nie doszło do wymiany listów handlowych lub podobnych: 2 lata od ostatniego kontaktu, okres ten rozpoczyna się z końcem roku, w którym miał miejsce ostatni kontakt;

(2) jeżeli nie doszło między Wami do zawarcia umowy, ani nie należy się tego spodziewać, nie doszło do wymiany listów handlowych i tym podobnych, ale nie można całkowicie wykluczyć sytuacji, w której mogłaby powstać odpowiedzialność (nawet jeśli tylko przedumowna): 3 lata od ostatniego kontaktu, początek biegu terminu na koniec roku, w którym miał miejsce ostatni kontakt;

(3) między Państwem a nami doszło do zawarcia umowy lub, choć do tego nie doszło, wymieniono z Państwem pisma handlowe lub podobne: 6 lat od otrzymania lub wysłania listu handlowego lub podobnego dokumentu. Jeżeli ostatni kontakt ma miejsce w okresie 6 lat i licząc od tego wydarzenia, okres określony w pkt. 1) lub 2) zakończyłby się później niż okres 6 lat, wówczas jako koniec okresu obowiązuje data późniejsza. Dane inne niż te zawarte w piśmie handlowym, jeśli nie są z nim związane, będą przechowywane wyłącznie od daty ostatniego kontaktu przez okres określony w pkt 1 lub 2;

(4) jeśli między Państwem a nami doszło do zawarcia umowy lub jeśli jednak do tego nie doszło; w każdym razie istnieją na to dokumenty księgowe lub Państwa dane są częścią kompendium dokumentacji handlowej (np. sprawozdanie z działalności) lub są zawarte w dokumentach celnych zgodnie z Art. 15 I i/lub Art. 15 II. 15 I i/lub Art. 163 Kodeksu Celnego UE: 10 lat od daty zaksięgowania, daty wyżej wymienionej dokumentacji lub daty przekazania organom celnym. Jeżeli ostateczny kontakt następuje w ciągu tego 10-letniego okresu i licząc od tego wydarzenia, okres określony w pkt 1) lub 2) kończyłby się po tym 10-letnim okresie, jako koniec okresu obowiązuje data późniejsza. Dane inne niż dane w dokumencie księgowym/sprawozdaniu rocznym itp. lub dokumentach celnych, jeżeli nie są z nimi związane, należy przechowywać wyłącznie począwszy od daty ostatniego kontaktu w okresie określonym w pkt 1 lub 2.

 

VIII.     Wycofanie zgody i inne prawa przysługujące Państwu w związku z danymi

Prawo do wycofania zgody
Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie, którego dokonano przed momentem wycofania zgody, oznacza jednak, że począwszy od tego momentu nie możemy już wykonywać żadnych czynności związanych z Twoimi danymi, jeżeli wycofana w międzyczasie zgoda była jedyną podstawą prawną. Nie dotyczy to np. sytuacji, w której nadal jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych. Wycofanie zgody może zostać zgłoszone bez zachowania jakichkolwiek wymogów formalnych i w każdym przypadku jest możliwe również w formie, w której wcześniej wyrazili Państwo zgodę. Wycofanie zgody należy zgłosić do:Ticketbande B.V., Heerlenseweg 21, 6371 HP Landgraaf, Holandia,

E-Mail: contact@ticketbande.nl, Strona internetowa: www.ticketbande.de, Nr tel.: 0031 455 432 127.Prawo do informacji
Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli tak jest, informacja ta obejmuje również między innymi:

(a) jakiego rodzaju dane są przetwarzane i w jakich celach;

(b) komu dane mogły zostać przekazane (oraz jakie gwarancje, o ile ma to zastosowanie, zostały udzielone przez odbiorcę w odniesieniu do postępowania z Państwa danymi zgodnie z prawem regulującym ochronę danych, na przykład w przypadku, gdy chodzi o państwo trzecie);

(c) czas trwania - lub kryteria dotyczące czasu trwania - (planowanego) przechowywania tych danych;

(d) w stosownych przypadkach, pochodzenie danych (w przypadku gromadzenia danych od stron trzecich);

(e) w razie potrzeby istotne informacje na temat zastosowanej logiki (systemowej) oraz zakresu i zamierzonych skutków przetwarzania danych na Państwa temat, jeżeli były one przedmiotem zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji (uwaga: nie przeprowadzamy takich procesów w naszej firmie samodzielnie).

Kopię tych informacji otrzymają Państwo od nas, w przypadku złożenia przez Państwa wniosku w formie elektronicznej (tzn. we wspólnym formacie elektronicznym). Za dodatkowe kopie możemy naliczyć opłatę w rozsądnej wysokości, stosownie do związanych z tym kosztów administracyjnych.

Prawo do korekty
Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia bez zbędnej zwłoki wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo ponadto prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowej deklaracji. Jeżeli Państwa dane zostały ujawnione osobom trzecim, poinformujemy je o korekcie, chyba że jest to niemożliwe lub wiązałoby się z nieuzasadnionym wysiłkiem i kosztami. Na Państwa życzenie ujawnimy Państwu wyżej wymienione osoby trzecie.

Prawo do usunięcia danych (w tym tzw. "prawo do bycia zapomnianym")
(a) Roszczenie o usunięcie danych

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w podsekcji (c) poniżej, użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli:

(aa) te/te dane (w szczególności ich dalsze przechowywanie) nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane;

(bb) wycofali Państwo swoją zgodę w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody;

(cc) wnieśli Państwo sprzeciw wobec dalszego przetwarzania;

(dd) przetwarzanie danych było niezgodne z prawem;

(ee) usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

(ff) dane zostały zebrane od dziecka (poniżej 16 roku życia) w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, które w tym kontekście rozumiane są jako usługa powszechnie świadczona odpłatnie, która jest realizowana drogą elektroniczną poprzez sprzedaż na odległość (tj. bez bezpośredniego kontaktu fizycznego między zaangażowanymi stronami) oraz poprzez indywidualne połączenie telefoniczne.

W przypadku usunięcia Państwa danych z reguły zakładamy, że wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie Państwa nazwiska na naszej liście osób, które nie życzą sobie (już) kontaktu z nami. W ten sposób minimalizujemy prawdopodobieństwo, że w przyszłości będziemy się z Państwem kontaktować, np. jeśli Państwa dane zostaną zebrane w innym kontekście. Jeśli nie życzą sobie Państwo tego, prosimy o poinformowanie nas o tym.

(b) Dodatkowe prawa w przypadku publikacji Państwa danych i udziału osób trzecich

Jeżeli ujawniliśmy dane, do których odnosi się Państwa żądanie usunięcia, podejmiemy (biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia) rozsądne środki w celu zapewnienia, że administratorzy odpowiedzialni za te dane zostaną poinformowani, że zażądali Państwo usunięcia danych (w tym linków do danych i ich reprodukcji). Jeżeli Państwa dane zostały ujawnione osobom trzecim (w inny sposób),poinformujemy je o ich usunięciu, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nieracjonalnego wysiłku i kosztów. Na Państwa życzenie ujawnimy Państwu wyżej wymienione osoby trzecie.

(c) Wyjątki od roszczenia o usunięcie danych

Nie przysługuje Państwu roszczenie o usunięcie danych - nawet tylko tymczasowo, jeśli ma to zastosowanie - zwłaszcza jeśli przetwarzanie danych jest konieczne:

(aa) do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;

(bb) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego (może to być np. prawny obowiązek przechowywania dokumentacji [przed jej wygaśnięciem]);

(cc) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,

            lub jeśli

(dd) w przypadku Państwa wycofania się w powyższym znaczeniu (sekcja VIII 1),istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych;

(ee) w przypadku Państwa sprzeciwu w poniższym znaczeniu (sekcja VIII 10),po pierwsze, istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, a po drugie, Państwa sprzeciw nie jest skierowany wyłącznie przeciwko reklamie bezpośredniej i ewentualnie związanemu z nią profilowaniu (w tym ostatnim przypadku - dotyczącym reklamy bezpośredniej, profilowania związanego z nią - zawsze przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych).

(d) Prawa podobne do usunięcia danych

Jeśli (przynajmniej tymczasowo) nie mają Państwo prawa do usunięcia danych, mogą Państwo jednak mieć prawo do ograniczenia (dalszego) przetwarzania danych przez nas. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 5, który następuje bezpośrednio po nim.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli dane zostały przez nas pobrane niezgodnie z prawem i w związku z tym przysługuje Państwu (faktycznie) roszczenie o ich usunięcie, mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usuwania. To samo dotyczy danych zebranych zgodnie z prawem, jeżeli w międzyczasie osiągnęliśmy cel, ale dane te są Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, które Państwa dotyczą (i nie musimy go przestrzegać, jeżeli jest on skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej/powiązanemu profilowaniu) lub jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych, mogą Państwo w odpowiedniej fazie przeglądu (rozważenie interesów w przypadku sprzeciwu, sprawdzenie danych pod kątem faktycznej nieprawidłowości) zażądać od nas ograniczenia wykorzystania Państwa danych.  Oznacza to, że możemy przetwarzać takie ograniczone dane (poza ich przechowywaniem i szczególnymi przypadkami nadrzędnego interesu publicznego) tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Nawet bez Państwa inicjatywy ograniczymy wykorzystanie Państwa informacji w opisanym powyżej zakresie, jeśli ostatni kontakt z Państwem (por. punkt VII) trwa dłużej niż okres odpowiadający 3 (trzem) latom plus reszta roku, w którym miał miejsce ostatni kontakt. Nie narusza to praw do ograniczenia lub usunięcia danych, które mogły powstać we wcześniejszym czasie.

Jeżeli ograniczenie danych w wyżej wymienionym znaczeniu nastąpiło i ma zostać odwołane (np. z powodu stwierdzenia, że dane nie są dokładne),poinformujemy Państwa o tym przed podjęciem tego kroku. Jeżeli Państwa dane zostały ujawnione osobom trzecim, poinformujemy je o ograniczeniu danych, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych nakładów i kosztów. Na Państwa życzenie wskażemy Państwu wyżej wymienione osoby trzecie.

Prawo do przekazywania danych
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane automatycznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach stosunku umownego, mogą Państwo zażądać od nas otrzymania odpowiednich danych w ustrukturyzowanej formie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, na przykład po to, aby móc je samodzielnie (i bez jakiegokolwiek wpływu z naszej strony) przekazać innemu administratorowi danych. O ile jest to technicznie wykonalne i nie narusza praw innych osób, mogą Państwo również zażądać, abyśmy przekazali te dane bezpośrednio innemu administratorowi danych wybranemu przez Państwa (np. firmie, z którą chcą Państwo zawrzeć umowę). Żądanie przeniesienia danych nie ma wpływu na ewentualne dodatkowe roszczenie o usunięcie danych na Państwa korzyść.

Prawo do powiadomienia w przypadku naruszenia danych
Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której naruszenie danych (np. tzw. naruszenie danych) będzie stanowiło duże zagrożenie dla Państwa praw i wolności osobistych, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy. Takie powiadomienie zawiera między innymi dane Państwa osoby kontaktowej w tym kontekście, jak również informacje o grożących konsekwencjach szkody oraz o środkach już podjętych lub planowanych do podjęcia w celu ograniczenia tych konsekwencji. Od takiego powiadomienia można odstąpić, jeżeli w późniejszym czasie podjęliśmy na tyle skuteczne środki zaradcze, że nie można już zakładać dużego ryzyka w wyżej wymienionym znaczeniu i jeżeli dane zostały już w znacznym stopniu zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem - w szczególności za pomocą środków technicznych (np. szyfrowania) - lub jeżeli powiadomienie wiązałoby się z nadmiernymi wysiłkami i kosztami (w takim przypadku zorganizujemy publiczne ogłoszenie lub środek o podobnie szerokim oddziaływaniu).

Państwa prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w związku z przetwarzaniem danych
Zasadniczo (tzn. poza wyjątkowymi przypadkami) mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - jeśli wywołuje ona wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób ma na Państwa znacząco negatywny wpływ. Nasza firma nie korzysta obecnie z takich struktur decyzyjnych, a w przypadku zmiany sytuacji i wpływu na Państwa dane, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie.

Prawo do odwołania
W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę na nasze postępowanie związane z przetwarzaniem danych do właściwego organu nadzorczego. Oczywiście mogą Państwo również złożyć skargę u nas, a my postaramy się wspólnie rozwiązać ewentualne problemy.

Odpowiedzialnym organem (ochrony danych) jest:

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa danych Państwa Niderlandów, Pan Aleid Wolfsen, Przewodniczący "Autoriteit Persoonsgegevens", Bezuidenhoutseweg 30, NL 2509 AJ The Hague, The Netherlands Haag, Nr tel.: +31-70-8888500, Fax: +31-70-8888501, E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (lub w celu realizacji zadania w interesie publicznym),mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw. Dalsze przetwarzanie przez nas danych jest wtedy (nadal) dopuszczalne tylko wtedy, gdy potrafimy wykazać powody przetwarzania, które są na tyle ważne, że przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub gdy służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi. Jeżeli Państwa sprzeciw dotyczy wykorzystania Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej/profilowania, nie będziemy (już) wykorzystywać/przetwarzać Państwa danych w tym kontekście. Mogą Państwo przesłać nam swój sprzeciw w dowolnej formie.

 

Terminy naszej reakcji na Twoje dochodzenie praw
Jeżeli dochodzisz praw na podstawie niniejszego punktu VIII, poinformujemy Cię bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak - z zastrzeżeniem poniższej klauzuli - w terminie jednego miesiąca od otrzymania Twojego wniosku, jakie skutki będzie to miało w Twoim konkretnym przypadku (w szczególności jakie mogą być tego konsekwencje prawne). Jeżeli Państwa wniosek dotyczy złożonej kwestii, a jednocześnie mamy do czynienia z dużą liczbą wniosków, mamy prawo zareagować dopiero po upływie 3 miesięcy, przy czym o opóźnieniu poinformujemy Państwa i uzasadnimy je w wyżej wymienionym terminie jednego miesiąca. Ponadto musimy odpowiedzieć Państwu w ciągu jednego miesiąca i uzasadnić, jeśli nie chcemy podjąć działań na Państwa wniosek.

Inne
Wszystkie prawa wynikające z niniejszego punktu VIII - z wyjątkiem prawa określonego w podpunkcie 9 - należy egzekwować wobec:

Ticketbande B.V., Heerlenseweg 21, 6371 HP Landgraaf, Holandia,

Dyrektor zarządzający: Pan Frank Laurini, E-Mail: contact@ticketbande.nl, Strona internetowa: www.ticketbande.de

Nr tel.: 0031 455 432 127Niniejszy rozdział VIII nie zawiera wyczerpującej listy Państwa praw wynikających z niniejszej "Informacji o oświadczeniu o zgodzie". W celu zwiększenia czytelności nie wyjaśniliśmy w najdrobniejszych szczegółach wszystkich praw, które mogą lub faktycznie Państwu przysługują, a ponadto sprawdziliśmy, jakie przypadki mogą wystąpić w praktyce dla naszego przedsiębiorstwa lub dla Państwa jako osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych przez nas. Przedstawione tutaj zestawienie praw nie wyczerpuje zatem przysługujących Państwu praw, lecz jest uzupełnione (zwłaszcza w obszarach marginalnych) przez GDPR i inne stosowne przepisy prawne, o ile mają one zastosowanie. Aby dochodzić swoich praw, nie trzeba spełniać żadnych szczególnych wymogów formalnych ani formalnych, tzn. można to zrobić również telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Powiadamianie o Państwa prawach, wypełnianie przez nas innych obowiązków informacyjnych oraz działania podejmowane w celu realizacji Państwa praw są dla Państwa bezpłatne, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w punkcie VIII, podpunkt 2 zdanie 3. Jesteśmy uprawnieni do naliczenia opłaty w rozsądnej wysokości, odpowiadającej naszemu czasowi i nakładowi pracy lub do odmowy rozpatrzenia wniosku w przypadku wyraźnie nieuzasadnionych lub (w szczególności) nadmiernych żądań.Administrator danych, inspektor ochrony danych
Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych w związku z Państwa Oświadczeniem o zgodzie jest:

Ticketbande B.V., Heerlenseweg 21, 6371 HP Landgraaf, Holandia,

Ze względu na (niewielki) rozmiar naszej firmy nie ma prawnego obowiązku powoływania inspektora ochrony danych, ani nie powołaliśmy go dobrowolnie.

Jednakże cały personel naszego przedsiębiorstwa chętnie pomoże Państwu we wszystkich pytaniach związanych z niniejszą "Informacją o oświadczeniu o wyrażeniu zgody", oświadczeniem o wyrażeniu zgody jako takim, innymi pytaniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych oraz oczywiście Państwa prawami wynikającymi z punktu VIII i dochodzeniem tych praw.Podstawa prawna
Ponieważ Państwa zgoda stanowi podstawę do przetwarzania Państwa danych (czy to przez nas, czy też przez podmiot przetwarzający),jej podstawą prawną jest art. 6 ust. 6 sec. 1 a) GDPR. W przypadku przetwarzania danych związanych z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych, art. 13 sec. 3 GDPR może stanowić podstawę prawną dla tego samego. Nawet w przypadku przetwarzania danych poza Państwa zgodą, istnieją przepisy w ramach GDPR, które mogą prawnie obejmować takie działania. Na przykład takie przetwarzanie danych może być prawnie uzasadnione, jeśli odbywa się w celu wypełnienia zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) GDPR) lub ochrony uzasadnionych interesów strony przetwarzającej, które mogą, w zależności od przypadku, przeważać nad sprzecznymi interesami strony, która jest dotknięta przetwarzaniem danych (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR).