Warunki

§ 1Zasady ogólne

(1) Firma Ticketbande B.V. zarejestrowana w  Einsteinstraat 3, 6372 BW Landgraaf, Holandia nie jest organizatorem oferowanych imprez, ani dystrybutorem biletów. Za organizację i przebieg imprez odpowiedzialni są poszczególni Organizatorzy. Klient dokonując zakupu biletu zawiera umowę bezpośrednio z Organizatorem, Firma Ticketbande B. V. nie jest stroną zawartej umowy, pośredniczy wyłącznie w kupnie – sprzedaży biletów. Klient (kupujący) zobowiązany jest do zapoznania się, oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora. Wskazówki dotyczące regulaminu znajdują się na zakupionym bilecie a także na stronie internetowej Organizatora. 

(2) Za pośrednictwem Ticketbande B. V. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji dodatkowych indywidualnych usług turystycznych min: transportu i noclegu. Firma Ticketbande B. V. jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Usługi te świadczone są przez firmę Global Lifestyle Events GmbH. Umowa zawarta zostaje pomiędzy Kupującym (Klientem Ticketbande B. V.) - a Sprzedającym: Lifestyle Events GmbH. Ticketbande B. V. nie jest Stroną zawartej umowy. 

 

§ 2  Umowa:

1) Klient składa zamówienie na zakup biletu korzystając z pola KUP w formularzu zamówieniowym znajdującym się na stronie Internetowej Ticketbande B. V.

Zamówienie Klienta nabiera formy wiążącej z chwilą przyjęcia zamówienia przez Ticketbande B. V. Przyjęcie zamówienia potwierdzone zostaje osobnym Emailem.

Wiążące są ceny biletów podane na stronie Ticketbande. Podane ceny biletów na naszej stronie mogą różnić się od cen podanych przez organizatora.

W przypadku braku miejsca wytypowanego przez zamawiającego Firma Ticketbande B. V. zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletu na miejsca podobnej kategorii.

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na zakupionym  bilecie, min.: czas i miejsce imprezy. Firma Ticketbande B. V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny błąd informacyjny na swojej stronie internetowej.

 

§ 3 Ceny:

(1) Cena sprzedaży biletu może różnić się od ceny wydrukowanej na bilecie.

(2) W Cenę sprzedaży biletów wliczone są dodatkowe opłaty i podatek.

 

§ 4 Warunki płatności:

(1) Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona niezwłocznie po otrzymaniu drogą email potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Płatności można dokonać kartą kredytową lub przelewem bankowym.

(2) Koszty związane z anulowaniem, przetwarzaniem i zmianą rezerwacji należy uiścić niezwłocznie. 

(3) Kwota należna musi wpłynąć w ciągu 5 dni na konto bankowe firmy od momentu potwierdzenia drogą email przyjęcia zamówienia przez Ticketbande. W przypadku braku wpływu należnej kwoty na konto bankowe firma Ticketbande może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 5 Dostarczenie biletu

(1) Klient ma do wyboru kilka opcji dostarczenia biletu. Opcje te znajdują się na formularzu zamówieniowym. Do kosztów wysyłki wliczone są: porto oraz inne opłaty związane bezpośrednio z wysłaniem i dostarczeniem biletu klientowi. Na imprezy zagraniczne bilety dostarczane są wyłącznie do miejsca imprezy. O sposobie odbioru biletu klient zostanie wcześniej powiadomiony. W przypadku powstania jakichkolwiek trudności związanych z odebraniem biletu klient zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z firmą Ticketbande B. V. na podany niżej nr. Tel. (+49 (0)1805 933999, 14 ct/min z sieci stacjonarnej na terenie Niemiec max. 42 ct/min z sieci komórkowej na terenie Niemiec. W nagłym przypadku: +49(0)1577 25 95 117).

(2) Zamówione bilety, bony, dokumenty podróży wysłane zostaną klientowi dopiero po wpłynięciu na konto bankowe firmy należnej sumy. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie biletu klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Na imprezy międzynarodowe bilety wysyłane są na krótko przed imprezą.

(3) Cena sprzedaży biletu zawiera: dodatkowe koszty obsługi oraz koszty wysyłki.

- 7.50 € wysyłka lub dostawa na terenie Niemiec, Holandii, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii i Republiki Czeskiej.  Jeżeli wydarzenie odbywa się w przeciągu jednego tygodnia doliczona zostaje opłata expressowa w wysokości 4,50€.

- 20 € na terenie pozostałych państw.

- Przy dostawie na miejsce imprezy obowiązuje opłata jak powyżej.

 

§ 6 Anulowanie zamówienia i prawo do odstąpienia od umowy:

(1) Ticketbande B. V. oferuje usługi w zakresie imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, w szczególności w postaci biletów na imprezy. Usługi te zgodnie z § 312b ust. 3 nr. 6 BGB nie są umową zawieraną na odległość. W związku z tym nie obowiązuje dwutygodniowy okres odstąpienia od umowy i prawo do zwrotu biletów.

W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora lub zmiany jej terminu Ticketbande B. V. dokonuje zwrotu kwoty:

- W przypadku, gdy bilet został wysłany do odbiorcy, Firma Ticketbande zwraca kwotę podaną na bilecie.

- W przypadku gdy bilet nie został jeszcze wysłany do odbiorcy, Firma Ticketbande zwraca wartość biletu podaną na jej stronie internetowej. 

 

(2) W przypadku rezerwacji biletu wraz z hotelem klient ma prawo odstąpić od rezerwacji noclegu do chwili rozpoczęcia podróży. W takim przypadku Organizator może pobrać uzasadnioną rekompensatę.  

(3) Wysokość rekompensaty każdy Organizator określa we własnym zakresie.

(4) W przypadku rezerwacji biletu wraz z hotelem klient ma prawo domagać się scedowanie jego praw i obowiązków na osobę trzecią przez niego wskazaną. Organizator może wyrazić sprzeciw wobec wejścia w umowę osoby trzeciej, jeżeli nie spełnia ona szczególnych wymogów organizatora lub jej udział byłby sprzeczny z przepisami prawa i zarządzeniami administracji. Po wstąpieniu do umowy osoby trzeciej za powstałe zobowiązania odpowiadają solidarnie klient i wskazana przez niego osoba trzecia.  

 

§ 7 Uwagi dotyczące przepisów szczególnych:

Firma Ticketbande nie ma obowiązku udzielania informacji o warunkach podróży oraz przepisach prawa i obyczajach obowiązujących w kraju docelowym.

 

§ 8 Nieprawidłowa dostawa:

Klient po otrzymaniu biletu proszony jest o niezwłoczne sprawdzenie zgodności danych znajdujących się na nim z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w dostawie (błędna kategoria miejsca, niewłaściwa impreza) klient zobowiązany jest do pisemnego skontaktowania się z Ticketbande i odesłania błędnej przesyłki pod adres: Ticketbande B.V., Postbus 31105, 6370 AC Landgraaf, Niederlande. Reklamację można złożyć również pocztą elektroniczną: tb_sp_global(at)ticketbande.eu. Po odesłaniu wadliwego biletu klient otrzyma bezpłatnie bilet właściwy.

 

§ 9 Prawo do rekompensaty:

Klient ma prawo do rekompensaty tylko w przypadku, kiedy jego roszczenie jest prawnie uzasadnione i bezsporne. Ponadto, jest on uprawniony do korzystania z prawa do zatrzymania, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności:

(1) Odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań i czynów niedozwolonych jest ograniczona do zamiaru lub rażącego niedbalstwa. Powyższe nie ma zastosowania do narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia klienta lub roszczeń dotyczących naruszenia obowiązków kardynalnych lub odszkodowania za szkody spowodowane opóźnieniem (§ 286 BGB).  

(2) Powyższe wyłączenie odpowiedzialności stosuje się również do nieznacznego  zaniedbania obowiązków przez naszych pracowników.  

(3) Odpowiedzialność za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem obowiązków ( z wyłączeniem narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia) ulega przedawnieniu w terminie jednego roku, od daty wystąpienia szkody.W roszczeniach odszkodowawczych z tytułu wad towaru, od momentu dostarczenia wadliwego towaru.

(4) Jeżeli nasza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona lub ograniczona to dotyczy to również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, pomocników i  podwykonawców.

(5) Prawo klienta do odstąpienia od umowy z powodów niezwiązanych z wadą towaru lub naruszeniem przez firmę Ticketbande obowiązków, jest wykluczone.  

 

§ 11 Prawo do własności:

  (1) Firma Ticketbande zastrzega sobie prawo do własności zakupionego towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu przez kupującego.

(2) W przypadku, gdy klient jest przedsiębiorcą firma Ticketbande zastrzega sobie prawo własności zakupionego towaru do momentu uregulowania wszelkich roszczeń, również, gdy towar został już zapłacony.

(3) Klient jest zobowiązany do należytej dbałości o towar nawet, gdy ten nie stanowi jeszcze jego własności.

 (4) Do momentu przeniesienia własności towaru, klient ma obowiązek pisemnego zawiadomienia sprzedającego o zajęciu lub uszkodzeniu dostarczonego towaru przez osoby trzecie. W przypadku, gdy osoba trzecia nie jest w stanie pokryć kosztów skargi według § 771 ZPO za powstałe koszty odpowiada zamawiający. Niezależnie od powyższego kupujący ma obowiązek poinformować osoby trzecie, że towar nie stanowi jego własności.