Ochrona danych osobowych

D a t a P r o t e k c j a D e k l a r a c j a 

Spis treści                                                                                                                                                                  

 

A Informacje ogólne                                                                                                                                

B Definicje terminów                                                                                                                                 

C Zakres stosowania i odpowiedzialne organy nadzorcze                                                                      

D Gromadzenie danych i cel (zakres wykorzystania)                                                              

E Przekazywanie danych                                                                                                                              

F Przetwarzanie danych zawartych w umowie                                                                                                                                

G Przechowywanie danych                                                                                                                                            

H Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane, na które mają wpływ środki przetwarzania danych                    

I Inspektor ochrony danych                                                                                                                           

J Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych                                                                         

K Poszanowanie szczególnych cech narodowych                                                                             

 

Informacje ogólne
Ogólne wskazówki dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych; nasze dane kontaktowe
Celem niniejszej Deklaracji o ochronie danych ("DPD") naszej firmy,Ticketbande B.V. (uznawanej również za "administratora danych" w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - "GDPR"),jest w szczególności poinformowanie Państwa jako osób, których dane dotyczą, których dotyczy przetwarzanie danych, w przejrzysty, prosty i zrozumiały sposób między innymi o:

- jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i dlaczego to robimy;

- w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, w stosownych przypadkach również z udziałem stron trzecich;

- do jakich spraw merytorycznych ma zastosowanie GDPR;

- jakie mają Państwo prawa i możliwości wpływu w odniesieniu do swoich danych i ich wykorzystania;

- jakie mamy prawa i jak mogą one wpłynąć na Państwa prawa.Nasze dane kontaktowe są następujące:

Ticketbande B.V., Heerlenseweg 21, 6371 HP Landgraaf, Holandia, Dyrektor zarządzający:

Pan Frank Laurini, E-Mail: contact@ticketbande.nl, Strona internetowa: www.ticketbande.de, Nr tel.: 0031 455 432 127Definicje terminów z zakresu prawa ochrony danych
W prawie ochrony danych, jak również w zastosowaniach mających związek z prawem ochrony danych, używane są czasami terminy, które nie są same w sobie zrozumiałe i/lub nie weszły jeszcze do codziennego użycia językowego w takim stopniu, by można było oczekiwać, że każdy z łatwością zrozumie ich znaczenie. Z tego powodu w poniższej sekcji B. (Definicje terminów) wyjaśniono bardziej szczegółowo niektóre z najczęściej używanych terminów.

III.        Nasze rozumienie naszej roli w zakresie ochrony danych

Ochrona danych jest dla nas ważna i podejmujemy różne działania, aby zapewnić, że Państwa dane są u nas w dobrych rękach. Zasady określone w GDPR są jednocześnie zasadami, których przestrzegamy przy przetwarzaniu Państwa danych. Zalicza się do nich m.in. nakaz ograniczenia celu i minimalizacji. W związku z tym z reguły wymagamy od Państwa (lub ewentualnie od osób trzecich) tylko takiej minimalnej ilości danych, która jest nam niezbędna do tego, abyśmy mogli ułożyć z Państwem stosunki handlowe / relacje z klientami zgodnie z uznanymi zasadami staranności biznesowej / zwyczajowego użycia w biznesie oraz abyśmy mogli zaoferować Państwu doskonały serwis. Ta zasada konieczności obowiązuje również na poziomie naszych pracowników, tzn. zasadniczo dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy, którzy są absolutnie niezbędni do wykonywania powierzonych im czynności. Jednocześnie przechowujemy dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do wyżej wymienionych celów, chyba że obowiązek dłuższego przechowywania wynika z przepisów ustawowych. Kolejnym elementem naszego systemu ochrony danych jest projektowanie i organizacja technologii. Poprzez nowoczesne systemy przetwarzania danych, inne techniczne środki ostrożności oraz, w razie potrzeby, zaangażowanie zewnętrznych firm specjalistycznych, gwarantujemy wysoki stopień bezpieczeństwa danych (np. poprzez zastosowanie technologii szyfrowania danych) wewnątrz firmy, zapewniając, że ryzyko nieuprawnionego dostępu z zewnątrz jest w jak największym stopniu wykluczone. Jednocześnie dane są przechowywane w taki sposób, aby można je było w każdej chwili łatwo zlokalizować i w razie potrzeby przywrócić. Poza zgodnym z prawem pozyskiwaniem danych, staramy się wykorzystywać w naszym przetwarzaniu danych wyłącznie dane dokładne. Dlatego cieszymy się z otrzymywanych od Państwa powiadomień o aktualizacjach.

Podstawy prawne
Przetwarzamy dane w szczególności na podstawie GDPR, jak również niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych ("BDSG") oraz innych istotnych przepisów prawa UE i krajowego w zakresie prawa regulującego ochronę danych, które mogą również obejmować zawodowe i inne szczególne regulacje prawne. Dla przykładu: jeśli udzielą Państwo skutecznej zgody, art. 6 sec. 1 a) GDPR może służyć jako szczególna podstawa prawna do gromadzenia Państwa danych w określonych celach.

1. Definicje terminów

Podmiot przetwarzający umowę: osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe w imieniu innej strony (mianowicie administratora danych),na przykład centrum przetwarzania danych.

Niemiecka federalna ustawa o ochronie danych (BDSG): federalna niemiecka ustawa w dziedzinie ochrony danych, wydana w dniu 30 czerwca 2017 r. i, podobnie jak GDPR, której wejście w życie zaplanowano na 25 maja 2018 r.

Uzasadniony interes: może istnieć uzasadniony interes zarówno w umożliwieniu, jak i uniknięciu przetwarzania danych, w zależności od perspektywy strony (firmy) lub osoby, której dane dotyczą (osoby fizycznej). W praktyce zależy to zazwyczaj od tego, które interesy strony mają w danej sytuacji znaczenie nadrzędne, przy czym należy odpowiednio rozważyć wiele czynników (rodzaj danych, sytuacja towarzysząca ich gromadzeniu, zamierzone wykorzystanie itp.),uwzględniając jednocześnie podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Podmiot danych: osoba, której dane są przedmiotem procedury przetwarzania danych. Konkretnie w tym przypadku: Państwo.

Przeglądarka: program komputerowy służący do wyświetlania stron internetowych w sieci World Wide Web, czyli rodzaj interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych. Dobrze znanymi przykładami są Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Administrator: osoba fizyczna lub prawna (również niepubliczna),która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; konkretnie w tym przypadku: my, czyli:

Ticketbande B.V., Heerlenseweg 21, 6371 HP Landgraaf, Holandia, Dyrektor Generalny: Frank Laurini, inspektor ochrony danych:Frank Laurini

Cookie: informacja tekstowa w mniejszym formacie pliku, która jest przesyłana przez przeglądarkę internetową odwiedzanej strony internetowej do Państwa komputera (lub innego urządzenia końcowego wykorzystywanego do korzystania z Internetu) i tam przechowywana. W przypadku ponownej wizyty na stronie internetowej, zostanie ona rozpoznana przez ustawiony plik cookie, co pozwala na przykład na bezpośrednią aktywację określonych preferencji użytkowania (takich jak ustawienia językowe) lub stanów pośrednich poprzedniego użytkowania (takich jak koszyk zakupów w sklepie internetowym).

Przetwarzanie danych: wykorzystywanie lub łączenie danych w najszerszym znaczeniu, zautomatyzowane lub nie, takie jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub każdą inną formę dostarczania, porównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

GDPR: rozporządzenie Unii Europejskiej (UE 2016/679) w zakresie ochrony danych, wydane 27 kwietnia 2016 roku i wchodzące w życie 25 maja 2018 roku (z bezpośrednim skutkiem również dla Niemiec).

Ostatni kontakt: przez ostatni kontakt z Państwem rozumiemy sytuację, w której nie doszło do nawiązania stosunku umownego między Państwem a nami i nie "odezwaliśmy się" do Państwa przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, przy czym nie ma znaczenia akustyczny charakter kontaktu. Każdy rodzaj kontaktu między Państwem a nami, który jest dla nas dostrzegalny (w tym np. poprzez e-mail, list lub krótką wiadomość),jest wystarczający, aby wspomniany okres 3 miesięcy rozpoczął się na nowo.

Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; z tą ostatnią mamy do czynienia w przypadku, gdy daną osobę można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez powiązanie jej z identyfikatorem, takim jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Szczególna kategoria danych osobowych: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne osoby fizycznej, jej poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne (z funkcją identyfikacji),dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

Profilowanie: każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu oceny niektórych aspektów osobistych osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub zmiany miejsca pobytu przez taką osobę.

Jeżeli w dalszej części dokumentu jest mowa o danych, oznacza to dane osobowe. Terminy Unia Europejska, UE i Unia są stosowane zamiennie.

Zakres stosowania i odpowiedzialne organy nadzorcze
Stosowanie niezależnie od obywatelstwa podmiotu danych
Przepisy o ochronie danych dotyczą zazwyczaj ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych. Tak jest również w przypadku najważniejszych ustaw i rozporządzeń mających znaczenie w tym kontekście, GDPR i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych ("BDSG"),którym my jako niemiecka firma (w prawie ochrony danych osobowych określana regularnie jako "administrator" lub "strona kontrolująca") podlegamy automatycznie. Kwestia, w jakim zakresie również osoby prawne mogą domagać się ochrony w ramach prawa ochrony danych od przedsiębiorstw przetwarzających dane, nie została jeszcze w pełni wyjaśniona. Jako środek zapobiegawczy i w celu przyjaznego dla ochrony danych ukierunkowania i dostosowania, co obejmuje również przyznanie opcjonalnych praw w związku z udostępnianiem informacji z Państwa strony, traktujemy osoby prawne jak osoby fizyczne, jeśli są one dotknięte w sposób osobisty lub jeśli takie dotknięcie jest przynajmniej zbliżone do tego, jak osoba fizyczna byłaby dotknięta w porównywalnej sytuacji. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy za osobami prawnymi stoją osoby fizyczne, tzn. występują one również jako osoby fizyczne w rozpoznawalny sposób w działaniach związanych z firmą. Opisane tutaj (jak również inne) prawne wymogi dotyczące ochrony danych musimy przestrzegać nie tylko wobec niemieckich podmiotów danych lub obywateli państw członkowskich UE, ale wobec wszystkich osób niezależnie od ich narodowości, wobec których wykonujemy (lub wykonaliśmy) działania mające związek z przetwarzaniem danych istotnych w UE, nawet jeśli faktyczne przetwarzanie odbywa się poza UE.

Odpowiedzialne organy (nadzorcze)
Nasza firma ma siedzibę w Holandii. Następujący organ nadzorczy jest zatem przede wszystkim odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przez nas obowiązków w zakresie ochrony danych:

Inspektor ochrony danych Państwa Niderlandów, Pan Aleid Wolfsen, Przewodniczący "Autoriteit Persoonsgegevens", Bezuidenhoutseweg 30, NL 2509 AJ The Hague, The Netherlands Haag, Nr tel.: +31-70-8888500, Fax: +31-70-8888501, E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ponieważ jako firma silnie zaangażowana w działalność online prowadzimy działalność poza terytorium Holandii (w której mamy siedzibę),również inne organy mogą być odpowiedzialne za ocenę naszego postępowania pod kątem przepisów dotyczących ochrony danych w tych krajach.

Gromadzenie danych i ograniczenie celu (zakres wykorzystania)
Rodzaj gromadzenia danych
Gromadzenie danych jest pierwszym krokiem i jednocześnie częścią przetwarzania danych. Jest ono (prawnie) dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne (w szczególności te określone w GDPR i BDSG),które są nałożone na tego typu środki. W praktyce naszej firmy w szczególności cztery następujące sytuacje mogą uzasadniać gromadzenie danych (a także ich dalsze przetwarzanie):

(a) (ewentualnie wyraźna) zgoda została udzielona;

(b) działanie jest konieczne do wykonania umowy z Państwem lub, jednakże, do wykonania środków przedumownych na Państwa życzenie;

(c) działanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. prawnego obowiązku przechowywania danych);

(d) istnieje uzasadniony interes na naszą korzyść, który w poszczególnych przypadkach przeważa nad Państwa interesami, prawami itp. dotyczącymi danych.

W naszej praktyce stosowane są różne rodzaje gromadzenia danych, które zostały szczegółowo opisane poniżej:

Gromadzenie danych od Państwa ("osoba, której dane dotyczą")
Z reguły dane istotne dla celów naszej firmy pobieramy bezpośrednio od Państwa, co może odbywać się na różne sposoby:

- Kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, za pomocą którego należy podać pewne podstawowe dane;

- Kontaktujesz się z nami w inny sposób, np. poprzez zapytanie o produkt i chciałbyś uzyskać bardziej szczegółowe informacje, które mamy przesłać na Twój adres;

- Przekazują nam Państwo dane z własnej inicjatywy - za pomocą dowolnego środka komunikacji - np. w celu otrzymania od nas indywidualnej oferty lub ubiegania się o zawarcie umowy;

- kontaktujemy się z Państwem (np. podczas imprezy informacyjnej) w zakresie dopuszczalnym przez prawo konkurencji, co skutkuje transakcją handlową, w ramach której prosimy Państwa o podanie określonych danych w celu jej realizacji/wykonania dodatkowych czynności.

Za wyżej wymienione procesy uważamy z reguły te, w których albo została udzielona Państwa (przynajmniej milcząca) zgoda, albo przetwarzanie danych wynika z Państwa żądania obejmującego dane. Państwa zgoda nie może być wyrażona w żadnej szczególnej formie. Ponieważ jednak jesteśmy zobowiązani do przedstawienia dowodu, że rzeczywiście wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych na zasadzie konsensualnej, ale nie można tego udokumentować bezpośrednio w każdej sytuacji komunikacyjnej (np. w rozmowie telefonicznej),możemy w następstwie takiego zdarzenia skontaktować się z Państwem ponownie i poprosić o formalne potwierdzenie Państwa zgody.

Gromadzenie danych w przypadku osób trzecich
Regularnie gromadzimy (również) dane osobowe dotyczące Państwa osoby od osób trzecich, głównie w celu oceny ryzyka biznesowego, które może wynikać z planowanej transakcji, przy czym, jeśli nie wyrazili Państwo na to zgody, jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony interes z naszej strony lub gdy istnieje konstelacja ustawowa stanowiąca wyjątek. O takim interesie (na naszą korzyść) można mówić np. w przypadku, gdybyśmy byli zaangażowani w transakcję z Państwem, w ramach której jesteśmy/bylibyśmy zobowiązani do spełnienia świadczenia z góry, i zasięgnęlibyśmy opinii odpowiedniego dostawcy (np. Creditreform) w celu oceny Państwa zdolności kredytowej, aby przeanalizować ryzyko z tym związane. W razie potrzeby informowalibyśmy się również za pomocą rejestrów publicznych i ogólnie dostępnych (publicznych) źródeł (np. www.Bundesanzeiger.de),co również należałoby do domeny gromadzenia informacji od osób trzecich i związanych z tym wymogów, jeżeli takie gromadzenie ma być uznane za zgodne z prawem. Uzyskane w ten sposób dane nie służą jednak w żadnym wypadku zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w naszym przedsiębiorstwie, a jedynie poszerzeniu podstaw naszego własnego procesu decyzyjnego. Jeżeli pozyskamy dane na Państwa temat od osób trzecich, to zgodnie z wymogami ustawowymi poinformujemy Państwa o rodzaju i zakresie tych danych najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od ich pozyskania. Z wyżej wymienionego obowiązku informacyjnego możemy w pewnych wyjątkowych przypadkach zrezygnować, np. jeśli spełnienie tego obowiązku wiązałoby się z nadmiernym wysiłkiem.

Zautomatyzowane gromadzenie danych
Przy każdym dostępie do zawartości naszej strony internetowej zapisywane są tymczasowo dane, które mogą umożliwić identyfikację. Przy każdym wywołaniu strony pod adresem www.ticketbande.de zapisywane są następujące dane: data i godzina wywołania, nazwa serwisu internetowego, do którego uzyskano dostęp, wywołany zasób oraz czynność/zapytanie, z której skorzystał klient, ilość przesłanych danych, informacja o powodzeniu wywołania, adres IP komputera, z którego uzyskano dostęp. Zapisane dane są gromadzone w celu statystycznej oceny korzystania z witryny i podsumowywane anonimowo. Ponadto są one wykorzystywane do obrony przed atakami na stronę internetową lub do ich analizy. W razie potrzeby pliki cookie mogą być również wykorzystywane w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, w takim przypadku będziemy informować o tym bezpośrednio na stronie internetowej i prosić o zgodę, którą mogą Państwo (oczywiście) swobodnie wyrazić. Mogą Państwo również ustawić swoją przeglądarkę (więcej szczegółów znajdą Państwo w menu "Pomoc") tak, aby blokowała wszystkie pliki cookie (a więc automatycznie również te z naszej strony internetowej) lub alternatywnie, aby informowała Państwa przed zapisaniem takiego pliku cookie. W takim przypadku jednak korzystanie z naszej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe lub możliwe tylko ze znacznym opóźnieniem, a ustawienia domyślne specyficzne dla użytkownika w celu wygodniejszego korzystania (np. prawidłowe ustawienie języka) mogą nie być dostępne. Po ustawieniu plików cookie można je w każdej chwili samodzielnie usunąć za pomocą przeglądarki.

Narzędzia śledzące i analizujące również korzystają z plików cookie. My również korzystamy z takich plików cookie. W szczególności korzystamy z narzędzi śledzących i analizujących ff:

Google Analytics

Usługa analizy stron internetowych firmy Google Inc. (https://www.google.de/ intl/en/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane pliki cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP) i czas żądania serwera są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane te są oceniane w celu określenia sposobu korzystania z witryny. Ocena ta jest wydawana w formie raportów dotyczących aktywności, które następnie stanowią podstawę do badań rynkowych. Dane te są następnie przekazywane osobom trzecim, o ile jest to dopuszczalne lub konieczne. Państwa adres IP pozostaje jednak anonimowy i nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może ponadto zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Wreszcie, można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Zostanie wówczas ustawiony plik cookie opt-out, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie ustawić plik cookie opt-out. Więcej informacji na temat prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=en).

Śledzenie konwersji Google Adwords

Korzystamy również z Google Conversion Tracking, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu jej optymalizacji dla Państwa. Google Adwords umieszcza plik cookie na Państwa komputerze, jeśli weszli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Po 30 dniach te pliki cookie tracą ważność i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeżeli użytkownik odwiedzi określone strony w witrynie klienta Adwords, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie na stronach internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji identyfikujących użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz również odrzucić wymagane do tego ustawienie pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie. Użytkownik może również dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com". Politykę prywatności Google w zakresie śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Media społecznościowe

Korzystamy również z sieci społecznościowych, aby promować wiedzę o naszej kancelarii. W tym celu realizujemy cele komercyjne. Odpowiedzialność za działanie zgodne z zasadami ochrony danych spoczywa na podmiotach świadczących odpowiednie usługi. W celu ochrony Państwa danych zintegrowaliśmy te usługi z naszą stroną internetową za pomocą tzw. procedury "dwóch kliknięć".

Facebook

Korzystamy z wtyczki Facebooka na naszej stronie internetowej, aby spersonalizować jej użytkowanie. Używamy odpowiedniego przycisku jako usługi oferowanej przez Facebook. Kiedy odwiedzają Państwo stronę na naszej stronie internetowej, która jest wyposażona w taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka.

Zawartość tej wtyczki jest przekazywana bezpośrednio przez Facebook do używanej przez Państwa przeglądarki i integrowana na stronie internetowej. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej oferty internetowej. Proces ten ma miejsce również wtedy, gdy nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub posiadają je Państwo, ale nie są zalogowani. Informacje te, łącznie z Państwa adresem IP, są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Facebooka w USA i tam zapisywane. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Państwa konta. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" lub "Udostępnij", informacje te są również przekazywane na serwery Facebooka. Tam będą one przechowywane. Facebook publikuje te informacje i są one wyświetlane znajomym na Facebooku. Facebook wykorzystuje te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron na Facebooku w oparciu o zapotrzebowanie. W tym celu Facebook tworzy profile zainteresowań i relacji, na przykład w celu oceny korzystania z witryny w odniesieniu do wyświetlanych reklam i sugerowania tych informacji jako reklamy dla innych użytkowników, których profile są podobne. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkowywał informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony do Państwa konta na Facebooku, mają Państwo możliwość wylogowania się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących polityki ochrony danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Nie gromadzenie danych specjalnych
Nie gromadzimy żadnych danych osobowych należących do kategorii specjalnych (patrz punkt B powyżej),ani nie staramy się o Państwa wyraźną zgodę w tym zakresie (np. aby mieć je "w zapasie", gdyby były potrzebne w przyszłości).

Ograniczenie celu (zakres stosowania),rodzaj gromadzonych danych
Główne cele
Jeśli gromadzimy dane, to tylko do celów operacyjnych naszego przedsiębiorstwa, w szczególności w celu zapewnienia:

- uporządkowanego odbioru, jak np. udzielanie zamówień (niezależnie od rodzaju czynności prawnej),w tym ich realizacja;

- możliwości sporządzania kosztorysów, ofert i tym podobnych;

- możliwości formułowania i realizacji umów wraz z ich obsługą związaną z płatnościami i wysyłką;

- przestrzeganie ustawowych zobowiązań gwarancyjnych oraz wszelkich obowiązujących gwarancji umownych, a także samodzielne dochodzenie tych zobowiązań wobec osób trzecich (np. dostawców);

- (ewentualnie również sądowe) śledzenie i egzekwowanie / egzekwowanie roszczeń wobec klientów, jak również obrona roszczeń wobec nas;

- zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie, która może być odbierana przez klientów i w razie potrzeby może ich wspierać na różne sposoby, a jednocześnie spełniać ich wysokie oczekiwania wobec naszej firmy.

Cele drugorzędne
Ponadto Państwa dane mogą być wykorzystywane przez naszą firmę do celów drugorzędnych, np. do:

- określenia stopnia zadowolenia naszych klientów z naszych produktów / usług (w tym strony internetowej);

- ulepszania naszych produktów i usług (w tym strony internetowej);

- umożliwienia opracowywania ofert dostosowanych do potrzeb klientów;

- wsparcie / (i jeśli to konieczne) goodwill dla naszych produktów / usług ponad i poza okresami gwarancji.

W odniesieniu do gromadzenia / wykorzystania danych w takich drugorzędnych celach (zwłaszcza w przypadku reklamy bezpośredniej),możesz mieć prawo do rozszerzonych praw w porównaniu z tymi dla głównych celów operacyjnych, nawet jeśli wyraźnie zgodziłeś się na gromadzenie danych. Por. (między innymi) sekcja H XI w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zmiana celu
Jeżeli chcemy przetwarzać Państwa dane do celów innych niż te, do których zostały one zebrane, i jeżeli nie mamy Państwa (odrębnej) zgody, zrobimy to tylko wtedy, gdy aktualny cel jest nadal zgodny z celem pierwotnym. Określając zgodność, wszechstronnie rozważamy interesy, biorąc pod uwagę między innymi: kontekst gromadzenia danych w danym momencie, stopień powiązania między celami gromadzenia danych w danym momencie a obecnym przetwarzaniem, rodzaj (wrażliwość) danych i konsekwencje dalszego przetwarzania takich danych dla Państwa, jak również istnienie gwarancji towarzyszących przetwarzaniu (np. szyfrowanie).

Rodzaj pobieranych lub zapisywanych danych
Następujące dane mogą być w szczególności uważane za dane przez nas gromadzone i przechowywane: Państwa imię i nazwisko, adres, data urodzenia, ewentualnie (zwłaszcza w przypadku klientów komercyjnych) Państwa zawód lub branża, w której Państwo pracują, ewentualnie również stan cywilny (w zależności np. od rodzaju zawieranej umowy),Państwa (inne) dane służące do ułatwienia kontaktu (np. e-mail i / lub telefon i / lub faks),w stosownych przypadkach Państwa konto bankowe, w stosownych przypadkach pewne dodatkowe dane Państwa firmy (takie jak kluczowe dane firmy, numer rejestru handlowego, numery podatkowe, stosunki kierownicze),jak również nasze własne ustalenia po pobraniu danych, takie jak historia Państwa zamówień u nas i związana z tym historia płatności, reklamacje, dochodzenie gwarancji lub innych praw związanych z umową itp, ewentualne zapotrzebowanie na dodatkowe produkty, usługi itp.

Przekazywanie danych
Zasadniczo nie przekazujemy danych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do:

- realizacji celów pierwotnych i wtórnych, przy czym takie przekazywanie danych jest ograniczone do przedsiębiorstw z nami powiązanych (spółka macierzysta, spółki zależne i stowarzyszone, tzn. przedsiębiorstwa, które albo kontrolujemy, albo które kontrolują nas lub są pod wspólną kontrolą osoby trzeciej i nas) lub innych przedsiębiorstw, jeżeli jesteśmy z nimi powiązani umownie w celu realizacji celów operacyjnych wobec Państwa (np. podwykonawcy, spedytorzy, nadawcy);

- koordynacji z naszymi (zewnętrznymi) doradcami w sprawach podatkowych, gospodarczych i prawnych, przy czym z reguły chodzi o osoby, które ze względu na swój status zawodowy podlegają już ustawowym wymogom zachowania poufności;

- realizacja transakcji płatniczych, niezależnie od tego, czy jesteśmy stroną płacącą, czy też stroną, która ma dokonać płatności;

- umożliwienie oceny (w szczególności) ryzyka finansowego planowanej lub już uzgodnionej, ale jeszcze nie w pełni zrealizowanej czynności prawnej w odniesieniu do różnych cech (przyszłego) partnera umowy, takich jak jego zdolność kredytowa, płynność finansowa, historia płatności itp.

- wypełnianie zobowiązań publicznoprawnych, np. w odpowiedzi na wniosek organu państwowego na podstawie odpowiednich przepisów ustawowych.

Przetwarzanie danych umownych
Współpracujemy z podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie. Umowy gwarancyjne zobowiązują takich wykonawców do przestrzegania w szczególności naszych wytycznych dotyczących ochrony danych, jak również samego GDPR.

Przechowywanie danych
Zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są/były one przetwarzane. Przykładowo, jeżeli po fazie prób nawiązania stosunku umownego nie doszło do nawiązania z Państwem kontaktu handlowego i jeżeli nie ma widoków na to, że dojdzie do tego również w dającej się przewidzieć przyszłości, to po upływie okresu przedawnienia, w którym ewentualne roszczenia - niezależnie od tego, której stronie przysługiwałyby one z tytułu ewentualnego zobowiązania przedumownego - mogłyby powstać, nie ma już interesu operacyjnego w przechowywaniu danych. W niektórych sytuacjach taki interes w przechowywaniu danych może nawet wygasnąć w jeszcze krótszym czasie. Jednakże z powodu przepisów prawnych - na które oczywiście nie mamy wpływu - możemy być zmuszeni do przechowywania danych dłużej, niż sami uważamy to za konieczne. Taki obowiązek przechowywania wynika w szczególności z prawa handlowego i podatkowego, w niektórych przypadkach z prawa zawodowego lub innych szczególnych regulacji prawnych, zgodnie z którymi np. każdy otrzymany lub wysłany list handlowy/biznesowy musi być przechowywany przez okres 6 lat (licząc od tej daty). Może to m.in. wpłynąć na Państwa roszczenie o unieważnienie, odroczenie go na pewien okres czasu lub zdegradowanie go do roszczenia o ograniczenie. Więcej szczegółów znajduje się w sekcji H VI. (poniżej).

Państwa prawa (prawa osoby, której dane dotyczą)
Informacje ogólne
Nie jest to wyczerpująca lista praw przysługujących na mocy GDPR, brak wymogów formalnych
W celu zwiększenia czytelności nie wyjaśniliśmy każdego prawa, do którego mogą lub faktycznie są Państwo uprawnieni w najdrobniejszych szczegółach, a także sprawdziliśmy, jakie przypadki mogą wystąpić dla naszej firmy lub dla Państwa jako osoby, której dane dotyczą, w praktyce w związku z przetwarzaniem danych, które ma być przez nas przeprowadzone. Niniejsze omówienie nie wyczerpuje zatem przysługujących Państwu praw, lecz jest uzupełnione (zwłaszcza w obszarach marginalnych) przez GDPR i inne stosowne przepisy prawne, o ile mają one zastosowanie. Aby dochodzić swoich praw, nie trzeba spełniać żadnych szczególnych wymogów formalnych ani formalnych, tzn. można to zrobić również telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Okresy i terminy naszej reakcji na dochodzenie Twoich praw
W przypadku dochodzenia praw na podstawie niniejszego punktu H, bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej - z zastrzeżeniem poniższej klauzuli - w terminie jednego miesiąca od otrzymania Twojego wniosku, poinformujemy Cię o skutkach, jakie będzie to miało w Twoim konkretnym przypadku (w szczególności jakie mogą być tego konsekwencje prawne). Jeżeli Państwa wniosek dotyczy złożonej kwestii, a jednocześnie mamy do czynienia z dużą liczbą wniosków, mamy prawo zareagować dopiero po upływie 3 miesięcy, przy czym o opóźnieniu poinformujemy Państwa i uzasadnimy je w wyżej wymienionym terminie jednego miesiąca. Ponadto musimy odpowiedzieć Państwu w ciągu jednego miesiąca i podać powody, jeśli nie chcemy podjąć działań na Państwa wniosek.

Koszty
Powiadamianie o Państwa prawach, wypełnianie przez nas innych obowiązków informacyjnych oraz działania podejmowane w celu realizacji Państwa praw są dla Państwa bezpłatne. Jesteśmy uprawnieni do naliczenia opłaty w rozsądnej wysokości, odpowiadającej naszemu czasowi i nakładowi pracy lub do odmowy rozpatrzenia wniosku w przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub (w szczególności nadmiernych) żądań.

Dane kontaktowe do składania/realizacji Państwa praw
Wszystkie Państwa prawa zawarte w niniejszym punkcie H - z wyjątkiem prawa do odwołania - należy kierować do nas. W związku z tym podajemy ponownie nasze dane kontaktowe, które brzmią następująco:

Ticketbande B.V., Heerlenseweg 21, 6371 HP Landgraaf, Holandia,

E-Mail: contact@ticketbande.nl, Strona internetowa: www.ticketbande.de, Tel. nr.: 0031 455 432 127

Prawo do informacji
Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli tak jest, informacja ta obejmuje również między innymi:

(a) jakiego rodzaju dane są przetwarzane i w jakich celach;

(b) komu dane mogły zostać przekazane (oraz jakie gwarancje, o ile ma to zastosowanie, zostały udzielone przez odbiorcę w odniesieniu do postępowania z Państwa danymi zgodnie z prawem regulującym ochronę danych, na przykład w przypadku, gdy chodzi o państwo trzecie);

(c) czas trwania - lub kryteria dotyczące czasu trwania - (planowanego) przechowywania tych danych;

(d) w stosownych przypadkach, pochodzenie danych (w przypadku gromadzenia danych od stron trzecich);

(e) w razie potrzeby istotne informacje na temat zastosowanej logiki (systemowej) oraz zakresu i zamierzonych skutków przetwarzania danych na Państwa temat, jeżeli były one przedmiotem zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji (uwaga: nie przeprowadzamy takich procesów w naszej firmie samodzielnie).

Kopię tych informacji otrzymają Państwo od nas, w przypadku złożenia przez Państwa wniosku w formie elektronicznej (tzn. we wspólnym formacie elektronicznym). Za dodatkowe kopie możemy naliczyć rozsądną opłatę w zależności od związanych z tym kosztów administracyjnych.

III.        Prawo do wycofania udzielonej już zgody

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie, dokonanego przed momentem wycofania zgody, ale oznacza, że począwszy od tego momentu nie możemy już wykonywać żadnych czynności związanych z Państwa danymi, jeżeli wycofana w międzyczasie zgoda była jedyną podstawą prawną. Nie dotyczy to np. sytuacji, w której nadal jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych. Wycofanie zgody może zostać zgłoszone bez zachowania jakichkolwiek wymogów formalnych i w każdym przypadku jest możliwe również w formie, w której wcześniej wyrazili Państwo zgodę.

Prawo do korekty
Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia bez zbędnej zwłoki wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo ponadto prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowej deklaracji. Jeżeli Państwa dane zostały ujawnione osobom trzecim, poinformujemy je o korekcie, chyba że jest to niemożliwe lub wiązałoby się z nieuzasadnionym wysiłkiem i kosztami. Na Państwa życzenie ujawnimy Państwu wyżej wymienione osoby trzecie.

Prawo do usunięcia danych (również tzw. "prawo do bycia zapomnianym")
Roszczenie o usunięcie danych
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w punkcie 3. poniżej, mogą Państwo zażądać od nas natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

(a) te/te dane (w szczególności ich dalsze przechowywanie) nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane;

(b) wycofali Państwo swoją zgodę w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody;

(c) sprzeciwiają się Państwo dalszemu przetwarzaniu;

(d) przetwarzanie danych było niezgodne z prawem;

(e) usunięcie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

(f) dane zostały zebrane od dziecka (poniżej 16 roku życia) w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, które w tym kontekście rozumiane są jako usługa powszechnie świadczona odpłatnie, realizowana drogą elektroniczną poprzez sprzedaż na odległość (tj. bez bezpośredniego kontaktu fizycznego między zaangażowanymi stronami) oraz poprzez indywidualną rozmowę telefoniczną.

W przypadku usunięcia Państwa danych z reguły zakładamy, że wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie Państwa nazwiska na naszej liście osób, które nie życzą sobie (już) kontaktu z nami. W ten sposób minimalizujemy prawdopodobieństwo, że w przyszłości będziemy się z Państwem kontaktować, np. jeśli Państwa dane zostaną zebrane w innym kontekście. Jeśli nie życzą sobie Państwo tego, prosimy o poinformowanie nas o tym.

Dodatkowe prawa w przypadku publikacji Państwa danych i udziału stron trzecich
Jeżeli ujawniliśmy dane, których dotyczy Państwa żądanie usunięcia, podejmiemy (biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia) rozsądne środki w celu zapewnienia, że administratorzy odpowiedzialni za te dane zostaną poinformowani, że zażądali Państwo usunięcia danych (w tym linków do danych i ich reprodukcji). Jeżeli Państwa dane zostały ujawnione osobom trzecim (w inny sposób),poinformujemy je o ich usunięciu, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nieracjonalnego wysiłku i kosztów. Na Państwa życzenie ujawnimy Państwu wyżej wymienione osoby trzecie.

Wyjątki od roszczenia o usunięcie danych
Nie mają Państwo prawa do żądania usunięcia danych - nawet tylko tymczasowo, jeśli ma to zastosowanie - w szczególności, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne:

(i) do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;

(ii) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego (może to być np. obowiązek prawny przechowywania dokumentacji [przed jej wygaśnięciem]);

(iii) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,

            lub jeśli

(iv) w przypadku Państwa wycofania się w powyższym znaczeniu (sekcja III),istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych;

(v) w przypadku Państwa sprzeciwu w powyższym rozumieniu (sekcja V. 1. c),po pierwsze, istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a po drugie, Państwa sprzeciw nie jest skierowany wyłącznie przeciwko reklamie bezpośredniej i ewentualnie związanemu z nią profilowaniu (w tym ostatnim przypadku - obejmującym reklamę bezpośrednią, profilowanie związane z taką reklamą - zawsze przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych).

Prawa podobne do usunięcia danych
Jeśli (przynajmniej tymczasowo) nie mają Państwo prawa do usunięcia danych, mogą Państwo jednak mieć prawo do ograniczenia (dalszego) przetwarzania danych przez nas. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w punkcie VI.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli dane zostały przez nas pobrane niezgodnie z prawem i w związku z tym przysługuje Państwu (faktycznie) roszczenie o ich usunięcie, mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usuwania. To samo dotyczy danych zebranych zgodnie z prawem, jeżeli w międzyczasie osiągnęliśmy cel, ale dane te są Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, które Państwa dotyczą (i nie musimy go przestrzegać, jeśli jest on skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej/powiązanemu profilowaniu) lub jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych, mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia wykorzystania Państwa danych podczas odpowiedniej fazy przeglądu (rozważenie interesów w przypadku sprzeciwu, sprawdzenie danych pod kątem rzeczywistej nieprawidłowości).  Oznacza to, że możemy przetwarzać takie ograniczone dane (poza ich przechowywaniem i szczególnymi przypadkami nadrzędnego interesu publicznego) tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Nawet bez Państwa inicjatywy ograniczymy wykorzystanie Państwa informacji w opisanym powyżej zakresie, jeśli ostatni kontakt z Państwem (patrz sekcja B) trwa dłużej niż okres odpowiadający 3 (trzem) latom plus reszta roku, w którym miał miejsce ostatni kontakt. Nie ma to wpływu na prawa do ograniczenia lub usunięcia danych, które mogły powstać we wcześniejszym czasie.

Jeżeli ograniczenie danych w wyżej wymienionym znaczeniu nastąpiło i ma zostać odwołane (np. z powodu stwierdzenia, że dane nie są dokładne),poinformujemy Państwa o tym przed podjęciem tego kroku. Jeżeli Państwa dane zostały ujawnione osobom trzecim, poinformujemy je o ograniczeniu danych, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych nakładów i kosztów. Na Państwa życzenie wskażemy Państwu wyżej wymienione osoby trzecie.

VII.      Prawo do przekazywania danych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach stosunku umownego, mogą Państwo zażądać od nas otrzymania odpowiednich danych w ustrukturyzowanej formie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, na przykład po to, abyśmy mogli sami (i bez jakiegokolwiek wpływu z naszej strony) przekazać je innemu administratorowi danych. O ile jest to technicznie wykonalne i nie narusza praw innych osób, mogą Państwo również zażądać, abyśmy przekazali te dane bezpośrednio innemu administratorowi danych wybranemu przez Państwa (np. firmie, z którą chcą Państwo zawrzeć umowę). Żądanie przeniesienia danych nie ma wpływu na ewentualne dodatkowe roszczenie o usunięcie danych na Państwa korzyść.

VIII.     Prawo do zawiadomienia w przypadku naruszenia danych

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której naruszenie danych (np. tzw. naruszenie danych) stwarza duże zagrożenie dla Państwa praw i wolności osobistych, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy. Takie powiadomienie zawiera między innymi dane Państwa osoby kontaktowej w tym kontekście, jak również informacje o grożących konsekwencjach szkody oraz o środkach już podjętych lub planowanych do podjęcia w celu ograniczenia tych konsekwencji. Od takiego powiadomienia można odstąpić, jeżeli w późniejszym czasie podjęliśmy na tyle skuteczne środki zaradcze, że nie można już zakładać dużego ryzyka w wyżej wymienionym znaczeniu i jeżeli dane zostały już w znacznym stopniu zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem - w szczególności za pomocą środków technicznych (np. szyfrowania) - lub jeżeli powiadomienie wiązałoby się z nadmiernymi wysiłkami i kosztami (w takim przypadku zorganizujemy publiczne ogłoszenie lub środek o podobnie szerokim oddziaływaniu).

Państwa prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w związku z przetwarzaniem danych
Zasadniczo (tzn. poza wyjątkowymi przypadkami) mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - jeśli wywołuje ona wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób ma na Państwa znacząco negatywny wpływ. Nasza firma nie korzysta obecnie z takich struktur decyzyjnych, a w przypadku zmiany sytuacji i wpływu na Państwa dane, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie.

Prawo do odwołania
W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę na nasze postępowanie związane z przetwarzaniem danych do właściwego organu nadzorczego (wymienionego powyżej w części C II). Oczywiście, mogą Państwo również złożyć skargę u nas, a my postaramy się wspólnie rozwiązać wszelkie problemy, które mogą się pojawić.

 

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzaliśmy Państwa dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (lub w celu wykonania zadania w interesie publicznym),mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw. Dalsze przetwarzanie przez nas danych jest wtedy (nadal) dopuszczalne tylko wtedy, gdy potrafimy wykazać powody przetwarzania, które są na tyle ważne, że przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub gdy służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi. Jeżeli Państwa sprzeciw dotyczy wykorzystania Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej/profilowania, nie będziemy (już) wykorzystywać/przetwarzać Państwa danych w tym kontekście. Sprzeciw mogą Państwo przesłać do nas lub do naszego inspektora ochrony danych w dowolnej formie.


Inspektor ochrony danych
Ze względu na (niewielki) rozmiar naszego przedsiębiorstwa nie ma prawnego obowiązku powoływania inspektora ochrony danych, nie powołaliśmy go również dobrowolnie. Niemniej jednak cały personel naszego przedsiębiorstwa chętnie pomoże Państwu we wszystkich pytaniach związanych z niniejszą "Informacją o oświadczeniu o wyrażeniu zgody", z oświadczeniem o wyrażeniu zgody jako takim, z innymi pytaniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych oraz oczywiście z prawami przysługującymi Państwu zgodnie z punktem H i ich dochodzeniem.


Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych
Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może być od czasu do czasu zmieniane, na przykład w celu dostosowania go do odpowiednich / zaktualizowanych decyzji w orzecznictwie dotyczącym ochrony danych wydanych przez sądy, które na dzień 25 maja 2018 r. nie były jeszcze znane / możliwe do przewidzenia. O wszelkich zmianach poinformujemy na naszej stronie internetowej, przy czym zmiany o szczególnie poważnym charakterze będą przekazywane w formie indywidualnej (z reguły pocztą elektroniczną) wszystkim klientom / użytkownikom / dostawcom / innym osobom, których dane dotyczą, których dane kontaktowe w danym momencie jeszcze posiadamy.


Poszanowanie szczególnych cech narodowych
Nasza działalność gospodarcza obejmuje wiele krajów europejskich (a nawet wykracza poza nie). Jeśli okaże się, że w kraju, w którym nasze działania w zakresie ochrony danych mają wpływ, w którym Państwo mają miejsce zamieszkania i który zgodnie z tamtejszym prawem krajowym jest również państwem członkowskim Unii Europejskiej lub EOG (z wyjątkiem Szwajcarii),jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego poinformowania nas o charakterze i zakresie tego wymogu, ponieważ my również chcemy przestrzegać takich wymogów, przy czym - wspominamy o tym wyłącznie w celu wyjaśnienia - przeprowadzamy również własne badania w tym zakresie.